Monday, May 26, 2008

exuberance

20th Annual Snow Mountain Pow Wow
Las Vegas Paiute Reservation
Nevada

child

20th Annual Snow Mountain Pow Wow
Las Vegas Paiute Reservation
Nevada

dancing

20th Annual Snow Mountain Pow Wow
Las Vegas Paiute Reservation
Nevada

jingling

20th Annual Snow Mountain Pow Wow
Las Vegas Paiute Reservation
Nevada

young and old

20th Annual Snow Mountain Pow Wow
Las Vegas Paiute Reservation
Nevada

circle

20th Annual Snow Mountain Pow Wow
Las Vegas Paiute Reservation
Nevada

traditional

20th Annual Snow Mountain Pow Wow
Las Vegas Paiute Reservation
Nevada

Sunday, May 25, 2008

reservation

Las Vegas Paiute Reservation
Nevada

veterans

20th Annual Snow Mountain Pow Wow
Las Vegas Paiute Reservation
Nevada

traditional

20th Annual Snow Mountain Pow Wow
Las Vegas Paiute Reservation
Nevada

purple

20th Annual Snow Mountain Pow Wow
Las Vegas Paiute Reservation
Nevada

next generation

20th Annual Snow Mountain Pow Wow
Las Vegas Paiute Reservation
Nevada

dancing

20th Annual Snow Mountain Pow Wow
Las Vegas Paiute Reservation
Nevada

little one

20th Annual Snow Mountain Pow Wow
Las Vegas Paiute Reservation
Nevada

224

20th Annual Snow Mountain Pow Wow
Las Vegas Paiute Reservation
Nevada